ANTOINETTE „TONI” BARTZ MEŠKINAITĖ

A†A ANTOINETTE „TONI” BARTZ MEŠKINAITĖ mirė 2019 m. kovo 22 d. Tulsa, OK. Gimė 1933 m. vasario 14 d. Chicago, IL.
Gyveno Tulsa, OK, anksčiau Čikagos Garfield Ridge ir Marquette Park apylinkėse. Nuliūdę liko: sūnus Bob Bartz su žmona Cindy; marti Kimbra Bartz; anūkai – Bridgette Edwards su vyru Ben, Brittany Dancer su vyru David, Brittany Selman su vyru Wes, Courtney Bartz su vyru Josiah Hulsey; proanūkai – Brayden, Brooklyn, Brynlee, Bailey Edwards, Dirk ir Dak Dancer.

A. a. Antoinette buvo a. a. Robert Bartz žmona, a. a. Steve Bartz motina, a. a. Jono sesuo ir a. a. Antonijos ir Morko Meškinų duktė. Antoinette anksčiau dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje, „Drauge” ir Central Steel & Wire Co.

Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, kovo 30 d., 10:30 val. ryto Šv. Symphorosa bažnyčioje, 6135 S. Austin Ave., Chicago, IL 60638. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.