ARVYDAS MARCELINAS ČEPULIONIS

A†A ARVYDAS MARCELINAS ČEPULIONIS mirė 2020 m. liepos 24 d. Tinley Park, IL. Gimė 1942 m. gegužės 26 d. Krekenavoje, Lietuvoje. Gyveno Tinley Park, IL, anksčiau Homer Glen ir Čikagoje, Bridgeport apylinkėje.

Nuliūdę liko: žmona Janice Lemke Čepulionienė; duktė Diana Kolb su vyru Eli; dukterėčios, sūnėnai, pusseserės, pusbroliai ir artimi draugai Amerikoje bei Lietuvoje.

A. a. Arvydas buvo a. a. Joannos Peragine tėvas ir a. a. Thomo Peragine uošvis. Iki pensijos dirbo AT&T bendrovėje.

Velionis buvo JAV kariuomenės veteranas, priklausė La Grange Lodge # 770 A. F. & A. M., Lithuanian Craftsmen’s Club ir Chicago Lithuanian Golf Club.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, liepos 29 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Masoniškos atsisveikinimo apeigos vyks 7 val. vakare. Laidotuvės – ketvirtadienį, liepos 29 d. 10:30 val. ryto. Po atsisveikinimo Petkus Lemont laidojimo namuose velionis su kariška pagarba bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus bei pažįs- tamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.