Jonas Talandis

A † A Jonas Talandis mirė š. m. liepos 25 d. savo namuose Santa Monica, CA , eidamas 93-uosius metus. Gimė 1927 m. rugpjūčio 24 d. Skuode, Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, vėliau Toronte, vėl Čikagoje ir galiausiai – Californijoje.

Nuliūdę liko: seserys Aldona ir Vilija, brolis Gerutis; žmona Gražina, dukra Vida (vyras Zig Maloni), sūnus Jonas (žmona Dana Plepys); anūkai Mona Behringer (vyras Paul Harris), Zigmas Maloni (žmona Rebecca Seeman), Jonas, Felix ir Owen Talandis; proanūkai Jonas, Aleksa, Calin Harris ir mažasis Griffin Maloni.

A. a. Jonas buvo a. a. Povilo ir a. a Angelės Talandžių sūnus bei a. a. Eugenijaus ir a. a. Vyto brolis.

Traukdamasis nuo sovietinės okupacijos, 1944 m. jis emigravo į Vokietiją, kur baigė gimnaziją. Darmstadt technologijos universitete studijavo architektūros inžineriją. 1949 m. per New Yorką atvyko į Čikagą – paskui savo gyvenimo meilę Gražiną Jasinevičiūtę. Čia prasidėjo svajonių įgyvendinimas. Sunkiai dirbdamas skerdyklose jis sugebėjo įsigyti automobilį – buvo vienas iš pirmųjų lietuvių imigrantų, turėjusių savo mašiną. Talandis su draugu išsinuomavo žemės sklypą, nupirko kelias naudotas mašinas ir Western gatvėje atidarė „Harmony Motors”.

Čikagoje Talandis vedė Gražiną Jasinevičiūtę ir sukūrė šeimą. Vėliau Jonas su žmona ir vaikais persikėlė gyventi į Torontą. Kanadoje jis sėkmingai vystė nekilnojamojo turto verslą. Su savo broliu Vytu ir žmonos broliu Kaziu Dargiu įsteigė statybos bendrovę „Ambo Inc.”. Grįžęs į Čikagą, toliau sėkmingai dirbo statybų versle. Jo statomos mokyklos, butai ir namai buvo moderniausios architektūros pavyzdžiai. Bet svarbiausia – jis tapo ne tik savotišku šeimos globėju, bet ir sukūrė daug darbo vietų, padėdamas kitiems įgyvendinti jų gyvenimo tikslus. Talandis taip pat išlaikė piloto teises, įsigijo nuosavą lėktuvą ir skraidydavo juo darbo bei asmeniniais reikalais.

Aštuntajame dešimtmetyje Jonas Talandis aktyviai kovojo už Lietuvos nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Jis buvo Amerikos lietuvių respublikonų federacijos pirmininkas ir prie Prezidento Ford buvo išrinktas į Amerikos nacionalinio saugumo tarybą – spręsti klausimams,
susijusiems su JAV politika Rytų Europoje. Jis taip pat turėjo visuomeninių pareigų Čikagoje.

1980 m. Talandis Lietuvių tautinių šokių šventės pirmininkas. Šventė vyko Čikagoje, o joje dalyvavo per 2200 šokėjų. Jis taip pat buvo lietuvių golfo klubo prezidentas ir organizavo daug renginių bei išvykų Olympia Fields Country Club. Mėgo ne tik žaisti golfą, bet ir žvejybą bei medžioklę. Buvo puikus tenoras, ir jo namuose bei ruošiamuose renginiuose visuomet skambėdavo muzika.

1985 m. Talandžiai persikėlė į Santa Monica. Californijoje jie lankydavosi nuo septinto dešimtmečio, nes ten gyveno ir Jono, ir Gražinos tėvai. Čia Jonas toliau dirbo nekilnojamojo turto versle, statydamas prabangius namus ir komercinius pastatus. Jis dirbo iki garbaus
amžiaus, vis rasdamas naujų, įkvepiančių būdų, kaip statyti ir niekada nepadėdamas savo braižytojo pieštuko.

Velionis bus pašarvotas antradienį, rugpjūčio 4 d. nuo 4 val. p. p. iki 7 val. v. Petkaus laidojimo namuose Lemonte. Laidotuvės vyks trečiadienį, rugpūčio 5 dieną. 11 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą, po Mišių jis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.