AUDRONĖ GIEDRAITYTĖ MARTINAITIENĖ

A†A AUDRONĖ GIEDRAITYTĖ MARTINAITIENĖ mirė 2019 m. birželio 23 d. Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Santa Monica, CA. Nuliūdę liko: vyras Vytautas Martinaitis, sesuo Rūta Milo su vyru Thomas; dukterėčios – Rasa Dumbrys su vyru Dainiumi, Ina Milo; sūnėnas Tomas Milo; brolienė Nijolė Martinaitytė-Nelson su vyru Kenneth, draugai ir pažįstami. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Laidotuvės privačios. Nuliūdę artimieji.