AURELIJA KRIAUČIŪNIENĖ LINGYTĖ

A†A AURELIJA KRIAUČIŪNIENĖ LINGYTĖ mirė 2022 m. kovo 31 d.

Gimė 1930 m. lapkričio 7 d. Lietuvoje, Vaičių kaime, Šilalės valsčiuje, Tauragės apskrityje, Antano ir Aleksandros (Poškaitės) Lingių šeimoje.

Nuliūdę liko: duktė Laura, sūnus Marius su žmona Maryte, anūkai Ona ir Aldas.

A. a. Aurelija buvo a. a. Kęstučio žmona, a. a. Eugenijos Pažerūnienės (vyras a. a. Juozas), a. a. Elenos Jablonskienės, a. a. Antano Lingio (žmona a. a. Regina) ir Liucijos (vyras Algis Tirva) sesuo, daugelio sūnėnų ir dukterėčių teta.

Per Antrąjį pasaulinį karą šeima pasitraukė į Vokietiją, kur gyveno Meerbeko ir Oldenbergo pabėgėlių stovyklose. Į Ameriką atvyko 1950 metais ir apsigyveno Melrose Park, IL. Vėliau gyveno Marquette Parke, Oak Lawn ir Arlington Heights, IL.

Aurelija aktyviai dalyvavo Čikagos lietuvių bendruomenės veikloje. Priklausė Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapijai. Labai mėgo tautinius šokius, buvo pirmosios 1957 metų šokių šventės Melrose Parko ansamblio vadovė ir 15 metų šoko „Grandies” veteranų ratelyje. Buvo ilgametė skautė; pradėjusi skautauti Vokietijoje 1948 metais ji dalyvavo „Sietuvos” vyresnių skaučių draugovėje iki pat mirties. Savanoriavo „Saulutėje”, organizacijoje „Vaiko vartai į mokslą” ir „Drauge”. Dirbo „Paramos” ir įvairiose lietuvių delikatesų parduotuvėse. Vėliau daug metų kepė tortus namuose įvairiems lietuvių renginiams.

Atsisveikinimas su velione vyks pirmadienį̨, balandžio 11 d., nuo 9 iki 11 val. r. Švč. Mergeleṡ Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL. 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei”, „Vaiko vartai į mokslą” arba „Draugui”.

Nuliūdusi šeima.