BIRUTĖ DANERYTĖ MEŠKELIENĖ

A†A BIRUTĖ DANERYTĖ MEŠKELIENĖ mirė 2020 m. lapkričio 17 d. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio rajone. 1951 m. atvyko į Ameriką. Gyveno Bostone, Čikagoje ir Arlington Heights, IL.

Nuliūdę liko: a. a. vyro Vytauto sesers a. a. Leonidos Meškelytės-Stukienės vyras (mošėnas) Donatas Stukas, sūnėnai – Edmundas Stukas su dukromis; Andrius Stukas; Vygaudas Meškelė ir jo šeima Lietuvoje; daug pusbrolių ir pusseserių Lietuvoje bei draugai Čikagoje ir Bostone.

Birutė buvo a. a. Vytauto žmona, a. a. Otono ir a. a. Teresės Danerių duktė.  A. a. Birutė bus palaidota Bostono New Calvary kapinėse, šalia vyro Vytauto ir tėvų. Prašome prisiminti Velionę savo maldose. Nuliūdę artimieji.