BIRUTĖ ŠUMANAITĖ BUKAUSKIENĖ-VINDAŠIENĖ

A†A BIRUTĖ ŠUMANAITĖ BUKAUSKIENĖ-VINDAŠIENĖ staiga mirė 2021 m. rugsėjo 10 d., sulaukusi 89 metų amžiaus. Velionė gimė 1932 m. birželio 26 d. Kaune, Lietuvoje.

Į Ameriką atvyko 1949 m., gyveno Cicero ir Berwyn IL, po to persikėlė gyventi į St. Petersburg Beach, Florida.

Nuliūdę liko: duktė Julie Bukauskas-Hagerstrom (vyras Russell); sūnus Vytis Bukauskas (žmona Sylvia); anūkai Peter Ha- gerstrom, Kristina Oskvarek (vyras Jason); proanūkiai Jack ir Davis; anūkai Antanas Bukauskas ir Audra Clavell (vyras Ste- ven) ir proanūkė Harper. Giliame liūdesyje brolis Edward Schumann (žmona Gražina) ir jų dukterys Diana, Victoria ir Crissy, mirusio brolio Alfredo žmona Raimonda su sūnumi Arūnu.

Ją pasitiks Amžinybėje vyras Bernardas, brolis Alfredas, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Birutė buvo labai draugiška, maloni ir linksma. Ji priklausė tautinių šokių grupei, giedojo bažnytiniuose choruose, kartu su vyru Bernardu daug metų dainavo Lietuvių Operos chore. Birutė priklausė Cicero dramos būreliui. Labai mėgo keliauti, ypač jai patiko kruizai, į kurį ruošėsi vykti dabar, tik, deja, jau nebespėjo…

Aš Birutę pažinojau nuo Vokietijos laikų, kur mes kartu lankėme gimnaziją. Ji labai mėgo susieiti su draugais, pabūti kartu, pabendrauti, palošti kortomis. Jos puikaus būdo ir malonaus charakterio labai pasiges visi draugai ir artimieji. Ji visus apgaubdavo nuoširdumo skraiste – ją pažinoję dabar to tikrai pasiges.

Atsisveikinimas vyks ketvirtadienį, rugsėjo 16 d. nuo 5 val. p. p. iki 7 val. vak. Beach Memorial Chapel, 301 Corey Ave., St. Pete’s Beach, FL.

Laidotuvių šv. Mišios bus penktadienį, rugsėjo 17 d., 10:30 val. r. St. Johns Vianney Church, 445 82nd Ave., St. Pete Beach, FL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Calvary Catholic kapinėse, 5233 118th Ave. N., Clearwater, FL.

Iki pasimatymo, miela Birute.

Tavo draugė Elena Jasinevičienė.