BIRUTĖ TRINKIENĖ VOSYLIŪTĖ

A†A BIRUTĖ TRINKIENĖ VOSYLIŪTĖ gimė 1927 m. liepos 18 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Mirė 2019 m. sausio 21 d. Darien, IL. Gyveno Darien, IL, anksčiau LaGrange Park, IL, Western Springs, IL bei Kanadoje. Nuliūdę liko brolis Algis Vosylius su žmona Janice. A. a. Birutė priklausė Lietuvių skautų sąjungai.

Atsisveikinimas vyks ketvirtadienį, sausio 24 d., nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, 60439, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui arba Pal. Jurgio Matulaičio misijai Lemonte. Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.