EMA ŽIOBRIENĖ PILMONAITĖ

A † A EMA ŽIOBRIENĖ PILMONAITĖ mirė 2019 m. sausio 24 d. Hickory Hills, Illinois. Gimė 1927 m. lapkričio 8 d. Palekių km., Jurbarko apsk., Lie­tu­vo­je.

Gailestingasis Dievas pasišaukė į Ramybės namus savo dukrą Emą (Pilmonaitę) Žiobrienę, sulaukusią 91 metų amžiaus. Ema bu­vo jauniausioji Augusto ir Onos Pilmonų šeimoje. Rytų frontui einant į vakarus, kartu su šeimos nariais pasitraukė į Vo­kietiją. 1949 m. birželio mėnesį pasiekė Bostono krantus, iš kur pervažiavo į Čikagą. Čia 1951 m. gruodžio mėnesį Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje susituokė su Vincentu Viliumi Žiobriu. San­tuoką Die­vas palaimino dukros Dainos ir sūnaus Donaldo gimimu. Vy­ras mi­rė 1994 m. sausio mėnesį.

Ema dalyvavo Ziono parapijos veikloje, buvo aktyvi parapijos „Rū­tos” moterų draugijos narė, rūpindavosi, kad bažnyčios al­to­rių visuomet puoštų gėlės, o sekmadieniais po pamaldų para­pijie­čiai galėtų pasivaišinti kava ir sausainiais. Ji ilgus metus redagavo išeivijoje leistą „Svečio” žurnalą, išeivijos leidiniuose yra išspausdintas ne vienas jos parašytas eilėraštis ar straipsnis. Buvo aktyvi Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos narė.

Netektyje liūdi: dukra Daina (Larry Glosten) Shobrys, sūnus Donald (Carol Aronson) Shobrys bei gausūs giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Australijoje.

Atsisveikinimas su velione vyks sekmadienį, sausio 27 d. Ko­sa­ry Fu­neral Home, 9837 S. Kedzie, Evergreen Park nuo 3 iki 5 val. p. p., pamaldos – 5 val. p. p. Laidotuvės pirmadienį, sausio 28 dieną. Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn nuo 9 iki 10 val. r. vyks atsisveikinimas su velione, laidotuvių pamaldos – 10 val. r. Velionė bus palaidota Betanijos kapi­nėse. Šeima prašo Emos atminimo aukas skirti Ziono liuteronų baž­nyčiai. Nuliūdę artimieji.