CECILIA B. MITKUS (BILIŪNAITĖ)

A†A CECILIA B. MITKUS (BILIŪNAITĖ) mirė š. m. balandžio 19 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1926 m. gruodžio 19 d. Lietuvoje.
Gyveno Tinley Park, IL. Nuliūdę liko: sūnūs Benedict (a. a. Vera) ir Linas su žmona Deborah; duktė Virginia McGuire su vyru Phil; anūkai Justin su žmona Taylor, Lindsey, Stephen, Brian, Sheri ir Danna; proanūkai Henry Thomas, Nora Lane ir Tabitha bei pro-pro anūkė Arianna; sesuo Zita, broliai Benas, Leonas ir pulk. Roman; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Cecilia buvo a. a. Vacio Mitkaus žmona, a. a Irene Mitkus motina ir a. a. Albino sesuo. Velionė bus pašarvota balandžio 25 d., ketvirtadienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Robert J. Sheehy & Sons laidojimo namuose, 9000 W. 151st Street, Orland Park, IL.

Laidotuvės vyks balandžio 26 d., penktadienį. Iš laidojimo namų 10:15 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Stephen bažnyčią, 17500 S. 84th Avenue, Tinley Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Robert J. Sheehy & Sons, tel. 708-857-7878 arba www.sheehyfh.com.