ČESLOVAS ŽILIONIS

A†A ČESLOVAS ŽILIONIS mirė 2020 m. spalio 19 d. Čikagoje, sulaukęs 89 metų. Gimė 1931 m. sausio 8 d. Alytuje, Lietuvoje. Karo metais su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur gyveno Detmoldo D. P. stovykloje, vėliau Bratford, Anglijoje ir Hamiltone, Kanadoje, ir pagaliau – Palos Heights, IL. Dirbo Sargeant & Lundy Engineering bendrovėje. Buvo labai atsidavęs lietuviškam gyvenimui. Būdamas jaunesnis aktyviai darbavosi Lietuvių Bendruomenėje ir įvairiose lietuviškose organizacijose.

Česlovas buvo laimingas, nes iki paskutiniųjų gyvenimo metų turėjo amžiną jaunystės dovaną. Dar neseniai galėjome matyti Česių kas dieną smagiai dviračiu važinėjantį po Čikagos Forest Preserves, o žiemą tais pačiais takais šliuožiantį su cross-country slidėmis. Jis mėgo įvairų sportą, bet ypač – futbolą, tenisą ir slidinėjimą. Aktyviai dalyvavo šių sporto šakų lietuvių klubuose. Aistringas keliautojas, su žmona dažnai keliaudavo po Amerikos kalnus, šiltas tropines salas, taip pat į Lietuvą ir Europą, o ypač mėgdavo atostogauti pas sūnų Palm Springs, Californijoje.

Nuliūdę liko: žmona Renata Petrušaitytė-Žilionienė, sūnūs – Raimundas, Kęstutis su partneriu Tomu; sesuo Aldona Martinkienė, sūnėnas Viktoras Martinka su žmona Lile ir dukromis; Andriušių šeima Čikagoje ir Venckų šeima Los Angeles bei giminės Lietuvoje.

Šeima dėkoja už visas širdingas užuojautas ir linkėjimus. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui – 14911 E. 127th Street, Lemont, IL 60439, www.lcenter.org/donate/. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Atsisveikinimas atidėtas neribotam laikui. Nuliūdę artimieji.