ZENONAS VIERAITIS

A†A ZENONAS VIERAITIS mirė spalio 19 d., Oak Lawn, IL, sulaukęs 92 metų. Gimė 1928 m. balandžio 25 d. Lietuvoje, Bartininkų kaime, Vilkaviškio rajone. Gyveno Orland Parke, anksčiau Čikagoje – Marquette Parko ir Brighton Parko apylinkėse.

Nuliūdę liko: duktė Lina Vieraitytė (Ritchey) su vyru Ben ir šeima, duktė Vilija (Vieraitytė) Alhreish su Eric Gazda; dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės Lietuvoje.

Priklausė Zarasiškių, Anglijos lietuvių, Šakių apskrities klubams, Marquette Parko lietuvių namų savininkų organizacijai, Amerikos lietuvių pensininkų sąjungai ir Čikagos lietuvių suvalkiečių draugijai. Ilgus metus velionis buvo atsakingas už aukų surinkimą per šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje.

Velionis bus pašarvotas antradienį, spalio 27 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Trečiadienį, spalio 28 d. nuo 9 val. su velioniu bus galima atsisveikinti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (6812 S. Washtenaw, Chicago, IL 60629; chicagonativitybvm.org). Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.