CORNELIA I. BAKSYS

A†A CORNELIA I. BAKSYS, PharmD netikėtai mirė š. m. lapkričio 14 d., atostogaudama Puerto Vallarta, Meksikoje, sulaukusi 66 metų.

Gimė 1955 m. sausio 15 d. Čikagoje, IL.

Gyveno Čikagoje, IL.

Cornelia buvo a. a. Prano Algirdo ir a. a. Irene (Martinkat) Baksys mylima vienturtė duktė ir a. a. Almos Martinkat ir a. a. Magdalenos Baksys brangi anūkė.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 18 d. nuo 9 val. ryto Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčioje, 7214 S. Cass Ave., Darien, IL, kurioje 11 val. ryto vyks laidotuvių apeigos.

A. a. Cornelia bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse šalia tėvų.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčiai, 7214 S. Cass Ave, Darien, IL 60561.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Lack & Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com.