WANDA MARTHA GRABYS BEITNER

A†A WANDA MARTHA GRABYS BEITNER mirė 2021 m. lapkričio 16 d.

Gimė 1934 m. vasario 20 d. Tauragėje, Lietuvoje.

Gyveno Shorewood, IL, anksčiau Romeoville, IL ir Lemont, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Edward Kedaitis su žmona Chris; sūnus Victor Kedaitis su žmona Tina; duktė Lilly Handler su vyru Wolfgang ir sūnus George Kedaitis su žmona Trish; 10 anūkų ir 3 proanūkai; trys seserys Zina Cappos, Irene Beitner ir Erica Frasier, daug sūnėnų ir dukterėčių.

Wanda buvo a. a. Gotfriedo žmona.

Velionė pašarvota šeštadienį, lapkričio 20 d., nuo 9 val. ryto iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd), Lemont, IL. Religinės apeigos bus 11:30 val. ryto St. Matthew Evangelical Lutheran bažnyčioje, 305 Lemont St., Lemont, IL. Po religinių apeigų, velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.