DAINA NARIS RUDAITIS

A†A DAINA NARIS RUDAITIS tyliai iškeliavo 2021 m. kovo 10 d. Gimė 1951 m. birželio 29 d. Chicago, IL.

Nuliūdę liko: duktė Taiyda (Rudaitytė) su vyru Ričardu bei dukros Maja ir Ariana; dukra Milda Rudaitis; brolis Aldas Naris su žmona Maria, jos sūnus Christopher su šeima; brolis Marius Naris su žmona Dalia ir vaikais Mantu ir Vaida; sesuo Laura Lapinskas, jos vaikai Alius su žmona Hayley ir Siga. Taip pat liūdi Rudaičių šeima ir Aušra Babickienė, giminės Lietuvoje ir kiti artimieji.

A. a. Daina Rudaitis buvo a. a. Prano ir a. a. Gintros Narių duktė.

Atsisveikinimas su velione vyks trečiadienį, kovo 17 d., 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po pamaldų urna su velionės palaikais bus palaidota Šv. Kazimiero  kapinėse.

Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Prisiminkite a. a. Dainą Rudaitį savo maldose. Vietoje gėlių prašome aukoti LSA-Nerijos tuntui.

Nuliūdusi šeima.