PAULINA RUTKAUSKAS

A†A PAULINA RUTKAUSKAS. Po trumpos ligos, globojama sūnaus Jono, mirė š. m. kovo 9 dieną. Jai buvo 95-eri.

Gimė 1925 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje. Gyveno Rockford, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Jonas, marti Charmaine; anūkai Gabrielle ir John; daug dukterėčių ir sūnėnų, tarp jų Nijolė ir Irena Amerikoje bei Vida Dičiūnaitė Lietuvoje.

Paulina buvo a. a. Kazio žmona.

1949 m. su vyru ir motina emigravo į Ameriką. Nuo 1955 m. gyveno Rockforde. Iš pradžių dirbo, bet paskui atsidėjo šeimai. Ji mėgo keliauti, praleisti laiką su savo šeima, palaikė ryšį su giminėmis Lietuvoje. Jos pasiges visa ją mylinti šeima.

Laidotuvės buvo privačios.

Nuoširdžiai prašome velionę prisiminti savo maldose.

Nuliūdę artimieji.