DALIA JOANA KLIMAITĖ DUNDZILIENĖ POVILAITIENĖ

A†A DALIA JOANA KLIMAITĖ DUNDZILIENĖ POVILAITIENĖ mirė š. m. rugpjūčio 3 d., sulaukusi 84 metų. Ilgai sirgo Alzheimerio liga.

Gimė 1938 m. sausio 3 d. Vilkaviškyje Jono Anupro ir Stefanijos Klimų šeimoje.

Nuliūdę liko: vyras dr. Romualdas; sūnūs – kun. dr. Vilius ir Tomas su žmona Mya Dundzilos; svainė Aušra, dukterėčia Audra ir sūnėnas Paulius Klimai; marčios Audronė Schoen su vyru Ray, Ramona Vaikutis su vyru dr. John, žentai Arvydas su žmona Mary, Darius su žmona Susan Povilaičiai; vyro vaikaičiai Austin, Julia, Sabrina, Roman, Simona, Lukas Povilaičiai ir Paulius, Petras, Gailė Vaikučiai bei pusseserės ir pusbroliai Lietuvoje su šeimomis.

Velionė buvo a. a. Rimgos Stasio, Gedimino ir Danutės sesuo.

Antrojo pasaulinio karo metu šeima pasitraukė į vakarus. Po penkerių metų DP stovyklose įsikūrė Čikagos Marquette Parko apylinkėje. Velionė save laikė ir vadino „dipuke”.

Baigė Čikagos seselių kazimieriečių Marijos gimnaziją, lankė University of Illinois-Navy Pier ir baigė buhalterijos bakalauro studijas Roosevelt universitete. Ne tik dirbo savo pasirinktoje profesinėje srityje, bet ir talkininkavo įvairioms lietuviškoms organizacijoms kaip iždininkė.

Su pirmu vyru a. a. Antanu Dundzila užaugino skautišką šeimą – du sūnus.

Nuo jaunystės buvo aktyvi skautė ir skautė akademikė. Ėjo Akademikių skaučių draugovės pirmininkės pareigas, Kernavės tunto tuntininkės ir stovyklos viršininkės pareigas, buvo L.S.S. Seserijos valdybos narė. Priklausė Verpsčių skaučių būreliui. Dalyvavo Santaros-Šviesos suvažiavimuose, dirbo Lemonto Pasaulio lietuvių centro valdyboje ir talkino labdaros renginiuose. Mėgo operą, klasikinę muziką ir romanus.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugpjūčio 6 d., 11 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kur 12 val. p. p. bus atnašaujamos gedulingos Mišios. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kvieciame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Baltic Jesuit Advancement Project, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439-6732, USA.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.