WANDA MARIE KAMZA SSC

Mūsų mylima seselė, pedagogė A†A WANDA MARIE KAMZA SSC mirė š. m. rugpjūčio 1 d., sulaukusi 86 metų.

Vienuolės įžaduose išgyveno 66 metus. Seselė Wanda Marie mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio ir Michigan, įskaitant mokyklas Čikagos apylinkėse: St. George (Bridgeport), Immaculate Conception (Brighton Park), St. Joseph (South Chicago) ir St. Norbert (Northbrook). Nuo 2015 metų ji pradėjo tarnauti kaip maldos ministrė Franciscan Village Lemonte.

Giliai nuliūdę liko: dukterėčios Tammy (Tim) Bifaro (Omaha, NE) ir Carmella Sapone (Buffalo, NY), sūnėnas Brian Sapone (Omaha, NE) bei 4 jų vaikai.

A. a. ses. Wanda Marie buvo a. a. John ir a. a. Marie Kamza duktė, a. a. Dolores Sapone, a. a. John Alex Kamza ir Ronald Kamza sesuo.

Atsisveikinimas su velione vyks šeštadienį, rugpjūčio 6 d., 9:30 val. ryto Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org ar 2601 W Marquette Road, Chicago IL, 60629.

Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direktorius Lack and Sons, tel. 708-430-5700.