DANA KIZLAITYTĖ

A†A DANA KIZLAITYTĖ mirė š. m. birželio 17 d.

Gimė 1963 m. birželio 20 d.

Gyveno Oak Lawn, Čikagoje, pastaruoju metu – Temecula, Californijoje.

Nuliūdę liko: motina Lilija, sesuo Audra su vyru Jason, brolis Tomas su žmona Sevdia; anūkai Kenon, Sam, Martin, Nathan ir Peter.

Dana baigė Loma Linda universitetą, dietologijos fakultetą ir dirbo Lake Elsinore mokyklų tinklo direktore.

Ji mėgo keliauti ir aplankė daug šalių.

Šešerius metus globojo benamį berniuką, skirdama daug laiko ir pinigų jo mokslui ir kitiems reikalams.

Nuoširdžiai kviečiame prisiminti a. a. Daną savo maldose. Atsisveikinimas bus privatus.

Nuliūdusi šeima.