DANGIRA BUDRIENĖ LAUKYTĖ

A†A DANGIRA BUDRIENĖ LAUKYTĖ mirė 2020 m. liepos 13 d. Lisle, IL, sulaukusi 85 metų. Gimė 1935 m. birželio 10 d. Svilionyje, Piršteliškės kaime, Lietuvoje. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Peoria, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Audrius su žmona Ramona, sūnus Darius su žmona Lyda, duktė Vida Tamošiūnienė su vyru Aru, duktė Rima Jokubauskienė su vyru Robertu; anūkai Jonas su žmona Julia, Alina, Liana, Mintė, Marina, Vitas, Dalia, Aurėja ir Alanta.

Dangira buvo a. a. Igno Budrio žmona ir a. a. Justo Laukio sesuo.

Velionė bus pašarvota penktadienį, liepos 17 d. nuo 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 14911 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Draugo fondui. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.