Stasys Paulauskas

A. a. Stasys Paulauskas mirė š. m. liepos 12 d. – mylimas vyras, tėvelis, senelis, artimas draugas ir daugeliui žinomas kaip ilgametis jūros šaulių kuopos „Klaipėda” šaulys, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) garbės šaulys, dimisijos pulkininkas leitenantas.

Stasys gimė Telšiuose, Lietuvoje. 1955 m. kartu su tėvais atvyko į JAV, apsigyveno Cicero miestelyje, baigė Šv. Antano pradinę mokyklą, o 1960 m. – Morton East gimnaziją. Keletą metų buvo aktyviai įsijungęs į skautų veiklą, ėjo skautų vadovo padėjėjo pareigas. Gerai mokėjo kelias kalbas: anglų, lietuvių ir prancūzų. Įstojo į Amerikos kariuomenę. Per Vietnamo karą tarnavo žvalgybos divizijoje. Pasižymėjo kaip taiklus šaulys. Už sąžiningą tarnybą buvo apdovanotas net keliais garbingais medaliais. Iš aktyvios karo tarnybos perėjo į rezervą. Vėliau baigė Morton kolegiją Cicero, mokėsi universitete Belgijoje, University of Illinois Čikagoje įgijo bakalauro laipsnį. Dirbo mokytoju Čikagos pradinėse mokyklose.

Meilė gimtajam kraštui padėjo išlaikyti glaudžius ryšius su Lietuva. Todėl nenuostabu, kad Stasys aktyviai prisidėjo atkuriant Nepriklausomos Lietuvos kariuomenę. 1993 m. ėjo konsultanto pareigas Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos štabe. Priklausė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungai. LŠSI net šešerius metus buvo garbės teismo pirmininkas. Velionis kartu su žmona Stase rėmė lietuvių veiklą, buvo aktyvus lietuviškos bendruomenės narys.

Atsisveikinimas su velioniu vyks 2020 m. rugpjūčio 8 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629), kur 11 val. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą mylimai žmonai Stasei, dukroms Cynthia (Cindy) Paulauskas ir Theresa (Terri) Lydon, anūkams: John ir Kathleen (Annie) Lyndon, artimiesiems, broliams ir sesėms šauliams. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią netekties valandą.

Jūros šaulių kuopos „Klaipėda” šauliai.