DANGUOLĖ R. GRIGANAVIČIENĖ (BANKAUSKAITĖ)

A†A DANGUOLĖ R. GRIGANAVIČIENĖ (BANKAUSKAITĖ) mirė spalio 24 d. Hinsdale, IL, sulaukusi 88 metų.

Gimė 1932 m. lapkričio 17 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Darien, Illinois.

Nuliūdę liko: sūnus Šarūnas su žmona Regina; anūkai Brittany Gelsomino su vyru Donald, Molly, Peter, Lucas su žmona Erin; proanūkiai James ir Trey Gelsomino; pusseserės Vida Marks ir Rima Schoot; pusbrolis Erdvilas Bankauskas.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, lapkričio 6 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.