RAMŪNAS VANAGŪNAS

A†A RAMŪNAS VANAGŪNAS mirė š. m. spalio 25 d., sulaukęs 87 metų.

Gimė 1934 m. liepos 24 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Winfield, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Dana (Paškevičiūtė); dukra Rita Mroz su vyru Ken; sūnus Andrius; anūkai Mallory, Morgan ir Jake Mroz, Alex ir Aric Vanagūnas; brolis Arvydas su žmona Audrone; uošvis Vilius Paškevičius ir daug sūnėnų ir dukterėčių.

Ramūnas buvo a. a. Stasio ir a. a. Stasės sūnus bei a. a. Stasio brolis.

Į Ameriką atvyko 1949 metais ir apsigyveno Marquette Parke.

Ramūnas baigė University of Illinois įsigydamas elektroninės inžinerijos bakalauro laipsnį. Jis pradėjo dirbti Commonwealth Edison kompanijoje ir išėjo į pensiją būdamas tos kompanijos viceprezidentas. Būdamas pensininku, jis prisidėjo prie įvairių visuomenės darbų, tarp jų – vedė „Bingo” žaidimą Pasaulio lietuvių centre.

Laidotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Pasaulio lietuvių centrui.

Nuliūdusi šeima.