DANGUOLĖ LIORMANAITĖ KLIMIENĖ

A † A DANGUOLĖ LIORMANAITĖ KLIMIENĖ Mirė 2015 m. gegužės 29 d. Gimė 1925 m. balandžio 18 d. Marijampolėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Antanas, vaikai Tadas, Rūta, Paulius su žmona Daiva, Lina ir keturi anūkai bei kiti artimieji ir giminės Lietuvoje. Šv. Mišios už a. a. Danguolę buvo aukojamos birželio 1 d. Our Lady of Lourdes parapijoje. Velionė palaidota Holy Sepulchre kapinėse. Nuliūdusi šeima