PRANAS PRANCKEVIČIUS

A † A PRANAS PRANCKEVIČIUS Mirė 2015 m. gegužės 30 d., Downers Grove, IL. Gimė 1955 m. balandžio 17 d. Chicago IL. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Žibutė Lietuvninkaitė; vaikai Juozas, Emilija ir Alena; brolis Jonas Vaičikonis su artima drauge Daina Kojelyte ir sesuo Irena Barauskienė su vyru Andriumi; dukterėčios Lidija Barauskaitė, Vija ir Lina Lietuvninkaitės; sūnėnai Aleksas Barauskas, Jonas Vaičikonis, Julius, Andrius ir Dovas Lietuvninkai; uošvienė Adelė Lietuvninkienė; švogeriai Vytenis Lietuvninkas su žmona Elzyte ir Gintaras Lietuvninkas su žmona Dalia. Velionis buvo sūnus a. a. Prano ir a. a. Sofijos Pranckevičių. A. a. Pranas buvo aktyvus ateitininkas, dalyvavęs Ateitininkų namų ir ŠAAT valdybose, dainavo Lietuvių meno ansamblyje ,,Dainava”, buvo aktyvus Pasaulio lietuvių centro veikloje ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Camp Dainava”. Velionis bus pašarvotas birželio 4 d., ketvirtadienį, 8:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, ku-rioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Pranas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com