DANUTĖ DIANE DERENČIENĖ

A†A DANUTĖ DIANE DERENČIENĖ mirė 2020 m. sausio 7 d. Gimė 1944 m. sausio 30 d. Lietuvoje. Danutė buvo a. a. Juozo ir a. a. Bronės Karazijų duktė ir a. a. Roberto mama.

Giliame liūdesyje liko vyras Eugenijus; sūnūs Edvardas ir Juozas; broliai – Arvydas Karas su šeima ir Saulius Karazija, pusseserė Irena Meilienė su šeima; dukterėčia Julija Pienkos su šeima; sūnėnas Povilas Karazija su šeima; vyro Eugenijaus mirusių brolių ir sesers vaikai; gausi giminė Lietuvoje, artimieji ir draugai Amerikoje.

Atsisveikinimas su velione vyks sausio 24 d., penktadienį, nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Lack & Sons Funeral Home, 9236 So. Roberts Road, Hickory Hills, IL. llsėkis ramybėje. Liūdinti šeima ir artimieji.