DANUTĖ GRAJAUSKIENĖ

Mus paliko aktyvi ir ilgametė Hartfordo Lietuvių Bendruomenės pirmininkė A†A DANUTĖ GRAJAUSKIENĖ. Mirė š. m. birželio 18 d. Windham, CT, sulaukusi 86 metų. Gimė Kaune, bet kilus karui ji su šeima paliko Tėvynę ir į JAV atvyko 1949 metais. Šeima apsigyveno New Britain, CT.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 11 d., Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuolyne, 600 Liberty Hwy, Putnam. Šv. Mišios 11:30 val. ryto (lauke). Prašome prisiminti velionę savo maldose. Nuliūdę artimieji.