DANUTĖ GUSTAITĖ JANUTIENĖ

A†A DANUTĖ GUSTAITĖ JANUTIENĖ (1942–2022)

Mirė šių metų kovo 14 d. Berkeley, California.

Gimė 1942 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvoje.

Danutė buvo a. a. Onos Gustienės ir a. a. Prano Gusto dukra. Jaunystę praleido ir mokslus baigė Los Angeles, CA. Įgijusi farmacijos daktarės diplomą iš University of Southern California, iki pensijos dirbo savo profesijoje. Daugiau nei 50 metų išgyveno Berkeley, CA.

Energingai pasižymėjo visoje lietuviškoje veikloje. Nuo jaunystės priklausė skautams, šoko tautinius šokius. Buvo Akademinio Skautų Sąjūdžio narė. Nuoširdžiai priimdavo visus atvykstančius iš Lietuvos ir jiems pagelbėdavo.

Įkūrė San Francisco apylinkės tautinių šokių grupę ir daug metų jai vadovavo. Parengė ir sėkmingai pravedė lietuvių kalbos kursus suaugusiems.

Kaip vertėja-mokytoja Danutė dalyvavo APPLE (American Professional Partnership for Lithuanian Education) kursuose Lietuvos pedagogams.

Daug metų Danutė su savo seserimi a. a. Giedra Gustaite pravesdavo margučių marginimo pamokas per Los Angeles Lietuvių Dienas. Ten rodydavo ir lietuviškų juostų audimo meną.

Danutei nebuvo svetimų žmonių, visi sutikti tapdavo draugais. Ji negailėjo laiko ir jėgų padėti tam, kam reikėjo – ar tai savo profesinėmis žiniomis, ar paprastu artumu. Ji palieka didelį būrį jai dėkingų ir mylinčių žmonių.

Apie Danutės gyvenimo pagerbimą bus pranešta vėliau.

Liūdi dukros Daina Elena Januta, Viltis Katarina Januta, anūkės Teklė ir Elina Skiles-Januta, giminės, kolegos ir draugai Lietuvoje ir Amerikoje.

Amžiną atilsį
Duok mirusiems,
Viešpatie Amžinoji šviesa
Jiems tešviečia

Liūdinčios dukros ir anūkės.