M. CONCETTA PETRAUSKAS, SSC

Pedagogė ir patarėja A†A Seselė M. CONCETTA PETRAUSKAS, SSC

Mūsų mylima seselė mirė š. m. kovo 14 d., sulaukusi 101-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 78- erius metus. Seselė Concetta dirbo pradžios mokyklose bei gimnazijose Illinois, Pennsylvania, Nebraska ir Ohio valstijose, tarp jų – Dievo Apvaizdos (Pilsen), Visų Šventųjų (Roseland) ir Marijos gimnazijose Čikagoje. Nuo 2014 m. ji tarnavo kaip maldos ministrė Franciscan Village Lemont, IL.

Liko giliai nuliūdę: sesuo Veronica Anna Suppa; dukterėčios Regina Grabey ir Elizabeth DeSteffano; sūnėnas Carl Joseph Suppa (visi iš Springfield, PA).

A. a. ses. Concetta buvo a. a. Frank ir a. a. Anna Petrauskas Mazgelis duktė; a. a. Antano Mazgelio podukra; a. a. Jono, a. a. Juozapo, a. a. Petro ir a. a. Albino sesuo.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, kovo 19 d., 9 val. ryto Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund: www.sistersofstcasimir.org, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629.

Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direkt. – Lack & Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com.