DANUTĖ (TOTORAITIS) ZAILSKIENĖ

A†A DANUTĖ (TOTORAITIS) ZAILSKIENĖ

Mūsų mylima mama baigė savo žemiškąją kelionę š. m. rugpjūčio 21 d.

Gimė 1929 m. rugsėjo 15 d. Suvalkijoje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Mary, dukra Dalia, svainis Arūnas Zailskas bei kiti giminės ir draugai.

A. a. Danutė buvo a. a. Prano Algimanto žmona, a. a. Marcelės ir a. a. Juozo dukra.

Laidotuvės vyks rugpjūčio 31 d., trečiadienį, 11 val. ryto Šv. Kazimiero kapinėse (Plot #2, Lot 19, Block 14, Section 62).

Kviečiame draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose ir dalyvauti laidotuvių apeigose.

Laidot. direkt. – David Gaidas tel. 708-974-4410 www.palosgaidasfh.com.