DANUTĖ JAKOVICKAS

A † A DANUTĖ JAKOVICKAS. Mirė 2016 m. kovo 3 d., sulaukusi 85 metų. Gyveno Palos Hills, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Vaclovas, duktė Rūta bei kiti giminės. A. a. Danutė bus pašarvota pirmadienį, kovo 7 d., 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Lack & Sons, tel. 708-430-5700