HENRIKAS ARVYDAS PADLECKAS

A † A HENRIKAS ARVYDAS PADLECKAS. Mirė 2016 m. kovo 2 d. Gimė 1955 m. sausio 23 d., Chicago, IL. Gyveno Oak Park, IL. Nuliūdę liko: mama Regina Sadauskaitė-Padleckienė; brolis Andrius; sūnėnai Nicholas, U.S. Navy karininkas, ir Benjamin; teta Stasė Žemaitienė su vyru Juozu; daug pusseserių ir pusbrolių su šeimomis. A. a. Henrikas Arvydas buvo sūnus a. a. Henriko. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, kovo 11 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapi-nėse. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus pasimelsti už velionio sielą. Vietoj gėlių prašom aukoti labdaros organizacijai „Vaiko Vartai į mokslą” . Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com