DANUTĖ JANKAUSKAITĖ EIDUKIENĖ

A†A DANUTĖ JANKAUSKAITĖ EIDUKIENĖ mirė 2022 m. gruodžio 29 d., sulaukusi 95-erių metų.

Gimė Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Brighton Parke, Čikagoje.

Nuliūdę liko: vaikai Jūratė su vyru Terrence, Dalia su vyru Reid, Alvydas su žmona Jill, Vida su vyru Ross, Saulius su žmona Julia; anūkai Lauren su vyru Matthew, Lynn su vyru Todd, Nicholas, Nicole, Thomas, Erik su žmona Catherine, Kristopher, Jaclyn su vyru Jeff, Eglė, Linas su žmona Lilly, Leonardo, Sofia; proanūkai Asher, Navy, Archer, Graham, Declan, Oliver, Sawyer; svainis Liudas su žmona Georgiana ir jų sūnus Adam bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. Vyras a. a. Edmundas ir duktė a. a. Gailė jau ilsisi ramybėje.

Atsisveikinimas įvyks pirmadienį, sausio 9 d., nuo 9:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, (2745 W. 44th St., Chicago), kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti a. a. Danutę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Aldo Marin, tel. 773-436-2746 arba www.marinfuneralhome.com.