GENEVIEVE ROSE PIVORIS

A†A GENEVIEVE ROSE PIVORIS mirė š. m. gruodžio 27 d., sulaukusi 102 metų.

Gimė 1920 m. rugsėjo 3 d. Roseland, IL.

Gyveno New Lenox, IL, anksčiau Marquette Parko ir Brighton Parko apylinkėse.

Nuliūdę liko: duktė Gerry su vyru Dennis Davis; sūnus Lenny Pivoris su žmona Jeanne; anūkai Mark Laurence, Matthew Laurence su žmona Gladys, Eric Pivoris su žmona Becca, Dennis Davis, Jr. Kim Ryan ir Mike Davis su žmona Abbey; proanūkai A. J. ir Naomie Laurence, Collin, Caitlyn, Courtney Ryan, Dalia ir Dakota Davis bei proproanūkai Jack ir Cora Davis. Vyras a. a. Bruno jau ilsisi amžinybėje.

Kai jai buvo 6 mėnesiai, jos tėvai su šeima grįžo atgal į Lietuvą. Kadangi ji buvo Amerikos pilietė, laisvai galėjo išvykti į Ameriką 1939 metais. Ji ir jos sesuo Salomėja apsigyveno pas pusseserę Čikagos Brighton Parko rajone. Genevieve priklausė tautinių šokių grupei ir čia susipažino su vyru Bruno. Apsigyveno Marquette Parke, kad būtų arčiau Šv. Kryžiaus ligoninės, kur ji dirbo virtuvėje, o vėliau kitos darbovietės – Midland Savings Bank. Paskutinius 10 metų gyveno New Lenox, IL su dukra ir jos šeima.

Sulaukusi 100 metų, susirgo COVID-19, kas turėjo įtakos jos sveikatos būklei. Ji visuomet padėdavo kitiems žmonėms, kad jų gyvenimai būtų lengvesni. Ji buvo puiki virėja ir mėgo žaisti kortomis. Ji buvo nuostabi mama, močiutė ir promočiutė.

Atsisveikinimas su velione vyks 2023 m. sausio 3 d., antradienį, nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.