Dipl. arch. ALGIRDAS JUOZAS JAKŠTYS

A†A Dipl. arch. ALGIRDAS JUOZAS JAKŠTYS po ilgos ir sunkios ligos mirė rugsėjo 7 d., sulaukęs 86 metų. Gimė 1934 m. gegužės 1 d. Sintautuose, Lietuvoje, Juozo ir Idos (Frankel) Jakščių šeimoje.

Nuliūdę liko: žmona Birutė (Pleškytė) Jakštienė, PhD, sūnus Tomas, M. D. su žmona Mary Beth ir jų sūnūs Jacob, Justin, Jason ir Joey; duktė Rima Jakštys, M. D.; brolis Vytautas, buvusi žmona Milda su dukra Kristina; sesuo Irene Karlovics (a. a. Steve) ir jų sūnūs Peter ir Paul su šeimomis. Taip pat liko nuliūdę kiti giminės, draugai ir artimieji Amerikoje bei Lietuvoje.

A. a. Jakštys buvo Amerikos kariuomenės veteranas.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugsėjo 11 d., 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Algirdą savo maldose. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Saulutei” arba org. „Vaiko vartai į mokslą”. Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.