IRENE ADICKAS

A†A IRENE ADICKAS mirė 2020 m. rugsėjo 6 d., Bayfront Medical Center, sulaukusi 76 metų. Gimė 1944 m. gegužės 8 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau – Čikagoje.

Nuliūdę liko: vyras Ksaveras; sūnus John su žmona Shawna; duktė Janina su vyru Vytu Špoku; anūkai Abigail, Aleksas, Mason ir Caden. A. a. Irene buvo a. a. Vlado ir a. a. Annos Petravičių duktė.

Prieš išeidama į pensiją Irene dirbo mokytoja Bensenville rajone. Ji buvo ilgametė Tampa/St. Pete lietuvių klubo narė, labai džiaugėsi klubo pasisekimu ir sąžiningai atliko savo pareigas. Ji padėjo įkurti „Facebook” puslapį „Lithuanian American Club Tidbits”, kuris turėjo sekėjų visame pasaulyje. Bet svarbiausia – ji buvo brangi žmona, rūpestinga mama, mylinti močiutė ir ištikima draugė, kurios pasiges visi, ją pažinoję.

Apeigos pagerbiant jos gyvenimą vyks pirmadienį, rugsėjo 14 d., 11 val. ryto Beach Memorial koplyčioje, 301 Corey Avenue, St. Pete Beach, FL. Visi kviečiami pasirašyti į svečių knygą internete: www.beachmemorial.com. Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Irene savo maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Beach Memorial koplyčia, tel. 727-360-5577, arba www.beachmemorial.com.