DONATA (Danutė) IZOKAITYTĖ PUODŽIŪNIENĖ

A†A DONATA (Danutė) IZOKAITYTĖ PUODŽIŪNIENĖ mirė š. m. rugpjūčio 17 d., sulaukusi 90 metų.

Gimė 1932 m. vasario 16 d. Ilguvos kaime, Lietuvoje, Vinco ir Onos (Bajerciūtės) Izokaičių šeimoje.

Giliai liūdi: sūnus Viktoras Puodžiūnas su žmona Vida, sūnus Stepas Puodžiūnas su žmona Živile, anūkai Jurgis, Vaiva, Algis, Erikas, Tomas, Lina ir Rytė.

Velionė buvo a. a. Ramojaus žmona ir a. a. Vinco, a. a. Jono ir a. a. Ramintos vyriausioji sesuo.

Danutė buvo ilgametė skautė, „Dainavos” ansamblio narė, mokytojavo Montessori ir lituanistinėje mokyklose, dirbo kredito unijoje „Kasa”, BALF’e (United Lithuanian Relief Fund of America) ir „Drauge”. Danutė mėgo dainuoti ir su draugais pasijuokti. Labiausiai ji mylėjo vaikus, ypač savo anūkėlius.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, rugpjūčio 29 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti a. a. Danutės vardu Lietuvių skautų sąjungai arba Aušros Vartų Kernavės tuntui, 15524 Harbor Town Dr., Orland Park, IL 60462.

Nuliūdę artimieji.