DONNA (ALDONA) NAUJOKAS

A†A DONNA (ALDONA) NAUJOKAS mirė 2021 m. gruodžio 18 d. Clairidge House, Kenosha, WI, būdama 86-erių metų.

Gimė 1935 m. balandžio 9 d. Čikagoje, IL.

Ji buvo a. a. Frank B. Naujoko žmona; a. a. Juozapo ir a. a. Anelės (Grinius) Miškinių dukra; a. a. Petro Miškinio sesuo.

Nuliūdę liko: vaikai Laura, Kathy, Marisa ir Joseph; devyni anūkai, du proanūkiai, sesuo Helen Pratt (Miškinis) ir trys sūnėnai.

Donna savo profesinę karjerą pradėjo dirbdama JAV kariniame jūrų laivyne. 1957 m. spalio 26 d. Čikagoje ištekėjo už Frank B. Naujoko. Sukūrusi šeimą, ji įgijo menų bakalauro laipsnį DePaul universitete ir iki išėjimo į pensiją dirbo specialiojo ugdymo mokytoja 214-oje Illinojaus apygardoje.

Būdama imigrantų iš Lietuvos dukra, Donna išdidžiai propagavo savo šalies kultūros paveldą ir savo vaikams bei jų šeimoms įkvėpė ilgalaikį lietuvių kalbos ir kultūros vertinimą. 1985 m. ji su sūnumi Juozapu leidosi į sunkią kelionę į Lietuvą, kurią tuo metu dar valdė sovietai. D. Naujokas buvo pagerbta už tai, kad rėmė lankytojus, atvykstančius iš 48 valstijų į Čikagos lietuvių kultūros centrus.

Katalikų tikėjimas buvo jos gyvenimo pagrindas. Donna lankė katalikiškas mokyklas Čikagoje ir aktyviai dalyvavo savo vietos parapijų bendruomenių veikloje. Ji gavo aukščiausią mergaičių skautų būrio vadovėms skirtą katalikų apdovanojimą. Išėję į pensiją Wisconsin valstijoje, Donna ir jos vyras su meile palaikė Šv. Benedikto abatiją Benet Lake, WI.

Donna gyveno pagal savo viziją, siekdama bendruomenėje pagerinti moterų visuomeninį gyvenimą: ji buvo atsidavusi mergaičių skautų draugovės vadovė, Illinois valstijos atstovės Eugenia Chapman rėmėja. Taip pat, kaip Great Books grupės atstovė, ji vadovavo savo vaikų mokyklų bei UW (University of Wisconsin) Parkside senjorų programoms.

Laidotuvės vyks 2021 m. gruodžio 30 d. vidurdienį Šventojo Vardo katalikų kapinėse (Holy Name Catholic Cemetery) 30005 Wilmot Road, Wilmot, WI.

Donnos atminimui galima paaukoti The Sisters of St. Casimir Retirement Fund, 2601 W. Marquette Rd. Chicago, IL 60629. Pasirašykite Donnos svečių knygoje adresu www.strangfh.com. Norėdami gauti papildomos informacijos, skambinkite į Strango laidojimo namus tel.: 847-395-4000.

Nuliūdę artimieji.