DANUTĖ BALICKAITYTĖ BILAIŠIENĖ

DANUTĖ BALICKAITYTĖ BILAIŠIENĖ

A + A DANUTĖ BALICKAITYTĖ BILAIŠIENĖ mirė š. m. gruodžio 16 d. Gimė 1926 m. balandžio 11 d., Kaune, Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL.

Nulūdę liko: duktė Vilija su vyru Pete Probst, anūkai Peter (Megha), Jonathan ir Paul Henry, proanūkė Suriya; duktė Dalia su vyru Ken, anūkai Emily ir Alex; pusbroliai Raimundas ir Vidmantas Baleckaičiai su šeimomis.

A. a. Danutė buvo a. a. Viktoro žmona ir a. a. Živilės mama.

A. a. Danutė pradėjo skautauti Lietuvoje, duodama Jaun. Skautės įžodį 1935 m., o Skautės įžodį 1938 m. Amerikoje vadovavo Jūrų Skaučių „Juodkrantės” tunte. Vėliau priklausė „Sietuvos” draugovei. Per visą savo gyvenimą įgyvendino skautybės pažadą tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

A. a. Danutė bus pašarvota antradienį, gruodžio 21 d. nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, IL. Atsisveikinimas vyks gruodžio 22 d., trečiadienį, 10:30 val. ryto, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kur 11:00 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.