Dr. ELENA STATKEVIČIŪTĖ ČIŽINAUSKIENĖ, DDS

A†A Dr. ELENA STATKEVIČIŪTĖ ČIŽINAUSKIENĖ, DDS mirė š. m. gegužės 24 d.

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Orland Park, IL ir Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Gimė 1921 m. rugsėjo 10 d. Lietuvoje.

Nuliūdę liko: dukterėčia Ramona Grigorio-Šleivys su vyru Antonio ir sūnėnas Edvardas Kaveckas su žmona Roma.
A. a. Elena buvo a. a. Edvardo Čižinausko žmona.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, birželio 6 d., 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.