Dr. ROMUALDAS VISKANTA

A†A Dr. ROMUALDAS VISKANTA mirė savo namuose 2021 m. gruodžio 27 d., sulaukęs 90 metų.

Gyveno West Lafayette, IN.

Prof. Romualdas (Romas) Viskanta gimė 1931 m. liepos 16 d. Marijampolėje, Vinco ir Genovaitės Viskantų šeimoje. 1944 m. visa šeima pasitraukė į Vakarus ir po Antrojo pasaulinio karo atsidūrė pabėgėlių stovykloje Vakarų Vokietijoje. 1949 m. šeima emigravo į JAV ir apsigyveno Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Birutė (buvo vedę 66 metus); trys vaikai – dukra Renata Viskanta Sutter (vyras Harry Sutter); sūnus Vitas Viskanta (žmona Julia, vaikai Sara ir Lukas) ir sūnus Tadas Viskanta (vaikai Audra ir Jonas).

Dr. Viskanta 1955 m. University of Illinois įgijo mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnį. Po to Purdue University apgynė mechanikos inžinerijos magistrą (1956 m.) ir daktaratą (1960 m.).

Baigęs mokslus dr. Viskanta dirbo Argonne National Laboratory (Čikagoje), o 1962 m. grįžo į Purdue kaip mechanikos inžinerijos asocijuotas profesorius. 1986 m. Purdue University jam suteikė W.F.M. Goss vardinį profesoriaus vardą. Dr. Viskanta dėstė bakalauro, magistro ir daktarato studentams bei atliko tyrimus šilumos mainų procesų srityje, branduolinių reaktorių aušinimo optimizavime ir reaktorių saugos didinimo klausimais. 2001 m. išėjęs į pensiją dr. Viskanta toliau dirbo su daktarato studentais (iki 2010 m.).

Romualdo darbai plačiai pripažinti visame pasaulyje – savo srityje jis pasižymėjo darbų kokybe ir našumu. Dauguma jo tyrimų buvo atlikti kartu su studentais. Dr. Viskanta globojo 64 doktorantus, 48 magistrantus ir 39 podoktorinių studijų mokslininkus. Vienas arba su bendraautoriais yra paskelbęs daugiau negu 540 mokslinių straipsnių, kurie atspausdinti daugiau negu 50-tyje mokslinių žurnalų JAV, Europoje ir Japonijoje. Dr. Viskanta kaip pagrindinis pranešėjas dalyvavo daugiau negu 200 JAV ir tarptautinių konferencijų, skaitė paskaitas universitetuose bei tyrimų institucijose. Mokslinės informacijos institutas 2001 m. profesorių Viskantą įvardijo kaip daugiausiai cituotą savo tyrimų srityje mokslininką.

Be kitų pripažinimų bei apdovanojimų, prof. Viskantai buvo įteiktas Alexander von Humboldt Foundation U.S. Senior Scientist Award; jis buvo išrinktas į JAV National Academy of Engineering (1987 m.), o 1990 m. tapo Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu. 1987 m. prof. R. Viskantai buvo suteiktas Miuncheno Technologijos universiteto Garbės daktaro vardas inžinerijoje. Purdue University tokį pat titulą jam suteikė 2007 m.

Romualdas mėgdavo praleisti laiką su draugais ir savo didesne „studentų šeima”. Dažnai jo namuose svečiuodavosi kolegos iš akademinio pasaulio, taip pat ir Lietuvos. Jis mėgdavo keliauti su žmona ir draugais, pasidžiaugti šaltu alumi, kai baigdavo pjauti žolę, sekė tarptautines žinias ir skyrė laiko lietuviškoms kultūros bei mokslo organizacijoms.

Romualdas buvo akademikų skautų Korp!VYTIS pirmininkas, redagavo skautų skyrių „Drauge”, daugelį metų dirbo Vydūno fondo vadovybėje, yra buvęs Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininkas. Jis dosniai aukojo lietuviškai veiklai, o 2021 m. buvo įkurta nauja 10,000 dolerių vardinė prof. Romualdo Viskantos stipendija Lietuvių skautų sąjungos nariams.

Dr. Romualdo turtingas ir prasmingas gyvenimas bus pagerbtas ateityje. Apie tai bus pranešta spaudoje.

Nuliūdę artimieji.