Dr. ROMUALDAS VISKANTAS

Šv. Mišios už A†A Dr. ROMUALDĄ VISKANTĄ

Kaip anksčiau buvo pranešta, dr. Romualdas (Ray) Viskanta, gyvenęs West Lafayette, IN, mirė savo namuose 2021 m. gruodžio 27 d., sulaukęs 90 metų amžiaus.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, birželio 4 d., 1 val. p. p. St. Thomas Aquinas bažnyčioje, 535 W State St., West Lafayette, IN 47906, kurioje 2 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą.

Lankytojams primename, kad West Lafayette yra JAV rytų pakrantės laiko juostoje (Eastern Standard Time).

Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdę artimieji.