EDVARDAS J. SAKALAUSKAS

A†A EDVARDAS J. SAKALAUSKAS mirė š. m. liepos 7 d., sulaukęs 81 metų. Gimė 1940 m. kovo 17 d. Skuode, Lietuvoje.
Gyveno Ellicott City, MD, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Emilija, dukros Lina ir Daina.

Šv. Mišios už a. a. Edvardą bus aukojamos ketvirtadienį, rugpjūčio 26 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima.