ELENA (BUROKAS) VIERAITIS

A†A ELENA (BUROKAS) VIERAITIS mirė 2021 m. balandžio 18 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1933 m. balandžio 18 d. Vištytyje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnus Tomas, anūkas Paul Vieraitis su žmona Patty, proanūkė Abigail; brolis Edmundas Brooks, jo žmona Erika ir jų šeima; dukterėčios, sūnėnai, pusseserės, pusbroliai ir jų šeimos.

A. a. Elena buvo a. a. Juozo žmona ir a. a. Jono mama.

Velionė bus pašarvota penktadienį, balandžio 23 d., nuo 10 val. ryto lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčioje, 7214 S. Cass AV, Darien, IL, kurioje 11 val. ryto vyks religinės apeigos. Po pamaldų velionė bus palydėta į Lietuvių tautines kapines ir palaidota šalia savo vyro.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lithuanian Evangelical Lutheran Home Church, 7214 S. Cass AV, Darien, IL, 60561.

Šeima norėtų išreikšti ypatingą padėką Roma Home Care, Inc. už Elenos šiltą ir rūpestingą priežiūrą ištisus ligos metus.

Suteikta dvasinė parama, maldos ir kun. Liudo Miliausko nuolatinis lankymas jai buvo tikra atgaiva.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Lack&Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700, www.lackfuneralhome.com.