ELENA G. VARANKIENĖ GIRŠAITĖ

A † A ELENA G. VARANKIENĖ GIRŠAITĖ. Mirė 2016 m. sausio 17 d. Lietuvoje, sulaukusi 96 metų. Gimė 1919 m. lapkričio 15 d. Seirijuose, Lietuvoje. Ferdynando Jono Giršos ir Jadvygos Paulinos Beržalytės šeimoje. 1949 m. Elena ir vyras Tadas Varanka atvyko į Čikagą. Elena dirbo ,,histopathology” laboratorijoje laborante Presbytarian St. Luke’s ligoninėje, vėliau Rush Presbytarian St. Lukes Medical Center, Čikagoje. Mėgo siūti, gaminti valgyti, skaityti, kalbėjo keliomis kalbomis. Nuo 2004 m. gyveno Vilniuje, Lietuvoje. Velionė buvo sesuo a. a. Irenos Aleknavičienės. Nuliūdę liko: dukros Rasa McKean su vyru Henry ir Dalia Varankaitė bei daug giminių. Velionė buvo pašarvota Vilniuje sausio 20 d. Šv. Mišios už a. a. Eleną aukojamos ketvirtadienį, sausio 21 d. Bernardinų bažnyčioje. Ji bus palaidota Kairėnų kapinėse, šalia Vilniaus. Šv. Mišios už a. a. Eleną bus aukojamos ir Čikagoje. Nuliūdę artimieji.

Daugiau informacijos galite gauti paskambinę tel. 573-368-5358 arba parašę el. paštu dalia.varanka@gmail.com.