TERESĖ LEŠNIAUSKIENĖ MATUSEVIČIŪTĖ

A † A TERESĖ LEŠNIAUSKIENĖ MATUSEVIČIŪTĖ. Mirė 2016 m. sausio 20 d. Gimė 1939 m. vasario 8 d. Lietuvoje, Kaune. Gyveno Palatine, IL. Nuliūdę liko: vyras dr. Algimantas; duktė Eglė Peterienė su vyru Gidu, sūnus Dovas su žmona Asta, duktė Rūta Lešniauskaitė; anūkai Kornelijus, Emilius ir Klaudijus, sesuo Regina Guth su vyru Fritz; sūnėnas Tomas Smith su žmona Beata ir šeima. A. a. Teresė buvo pašarvota penktadienį, sausio 22 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 23 d. 1 val. popiet iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 1:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios Po šv. Mišių a. a. Teresė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos skautams. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com