ELENA ŽYMANTAITĖ RAČKAUSKIENĖ

A†A ELENA ŽYMANTAITĖ RAČKAUSKIENĖ po ilgos ligos mirė liepos 22 d., sulaukusi 87 metų.

Gimė 1933 m. spalio 27 d. Klaipėdoje, Lietuvoje.

Gyveno Naperville, IL, anksčiau Lockporte ir Cicero, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Andrius; duktė Viktoria Bednarcik su vyru Thomas, anūkai Rachel ir Christopher; dukterėčios – Dawn Moeller su vyru Michael ir Cynthia Firtik bei daug kitų giminių.

A. a. Elena buvo a. a. Antano žmona.

Po Antrojo pasaulinio karo imigravo į Ameriką ir su vyru Antanu apsigyveno Cicero miestelyje.

Elena buvo aktyvi Cicero Šv. Antano parapijos, o vėliau – Pal. Jurgio Matulaičio misijos Lemonte narė. Daug metų dalyvavo lietuvių organizacijų ir kultūrinėje veikloje – priklausė dramos grupei, Lietuvių meno ansambliui „Dainava”, giedojo bažnytiniuose choruose.

Jos gero būdo ir maloningumo pasiges visi – draugai, artimieji ir tie, kurie ją prižiūrėjo paskutiniais gyvenimo metais. Elena palieka meilės ir nuoširdumo dvasią visiems, kurie ją pažinojo.

Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti St. Patrick’s Residence, 1400 Brookdale Road, Naperville, IL 60563 arba www.stpatricksresidence.org.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.