STASYS URMONAVIČIUS (URMAN)

A†A STASYS URMONAVIČIUS (URMAN) mirė š. m. sausio 25 d., Waukegan, IL, sulaukęs 95 metų. Gyveno Waukegan, IL. Gimė 1923 m. rugpjūčio 24 d. Marijampolės apskrityje, Lietuvoje. Dirbo projektų inžinieriumi. Priklausė JAV LB Waukegan-Lake County apylinkei, buvo eucharistinis padėjėjas buvusioje Šv. Baltramiejaus lietuvių parapijoje. Nuliūdę liko: žmona Dolores, sūnus John (Debbie) su šeima, sūnus Jim (Rosetta) su šeima, penki anūkai, sesuo Izabelė ir daug dukterėčių ir sūnėnų Lietuvoje. A. a. Stasys buvo a. a. kun. Jono Urmonavičiaus, a. a. Susan, a. a. Josephinos, a. a. Angelos ir a. a. Salomėjos (Lietuvoje) brolis.

Velionis buvo pašarvotas Bradly laidojimo namuosee sausio 30 d. ir – vieną valandą prieš Mišias – Holy Family bažnyčioje. Po Mišių buvo palaidotas Ascension kapinėse, Libertyville, IL. Nuliūdusi šeima.