EMILIJUS „ERNIE” HOLENDERIS

A†A EMILIJUS „ERNIE” HOLENDERIS mirė š. m. spalio 28 d. Gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Bernotiškėje, Tauragės apskrityje, Lietuvoje. Gyveno Three Oaks, MI, anksčiau Čikagoje. 1962 m. baigė ekonomikos mokslus DePaul University, Chicago, IL.

Buvo visuomenės ir kultūros veikėjas, kolekcininkas, 1984–1988 m. – Čiurlionio galerijos Čikagoje tarybos narys. Įkūrė Dailės muziejų Munster, IN ir suruošė daug meno parodų Čikagoje bei Indianoje. Lietuvių dailės muziejaus Lemonte kūrėjas ir tarybos pirmininkas (1989–1992), JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos narys (1989–1992), JAV ir Lietuvos kultūros mainų programos organizatorius. E. Holenderis daug prisidėjo prie dail. Viktoro Petravičiaus kūrybos išgarsinimo ir pripažinimo JAV.

Palaidotas Forest Lawn kapinėse Three Oaks, MI. Laidotuvės buvo privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. Nuliūdę artimieji.