EMILIJA VENGIANSKAS

A†A EMILIJA VENGIANSKAS mirė š. m. lapkričio 1 d., sulaukusi 102 metų. Gyveno Lakeside, MI, anksčiau Lietuvoje ir Sioux City, IA.

Gimė 1918 m. sausio 17 d. Sioux City, Iowa valstijoje Juozapo ir Julijos Morkūnų šeimoje. Trejų metukų mergaitę tėvai išsivežė į Lietuvą. 1941 m. Lietuvoje ištekėjo už Edmundo Vengiansko. Į Ameriką pora emigravo 1949 metais. A. a. Edmundas šį pasaulį paliko jau anksčiau.

Nuliūdę liko: dukterėčia su šeima Lietuvoje bei artima draugė Regina Albrecht. Emilija buvo aistringa sodininkė, kuri savo gėlėmis pradžiugindavo ne vieną draugę. Ji buvo labai atletiška, stipri ir savarankiška moteris.

Didelė padėka draugei Reginai ir „Caring Circle Hospice” už suteiktą patarnavimą ir priežiūrą. Nuoširdžiai kviečiame visus pažinojusius prisiminti ją savo maldose. Galite pareikšti užuojautą virtualiniu būdu: wagnercares.com. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Pobocik Chapel Wagner Family Funerals, 106 Ash Street East, Three Oaks, MI 49128, tel. 269-756-3831.